18a ESPERANTO - KONFERENCO de ALP-ADRIO

Opatija - Kroatio 9-11 de Oktobro 2015

Konferencejo: Hotelo “Opatija“

Gortanov trg 2/1, OPATIJA

 

 

Aliglio por partopreni:

 

Ĉefa temo: Adriatika maro, Maro de Mezeŭropo

 

Vendredo, 09an de Oktobro

de la 10a Akcepto de partoprenantoj kaj kvitigoj de aliĝkotizoj en konferencejo

18a-20a Vespermanĝo en la hotelo (mendebla jam en la aliĝilo)
20a-22a Interkona vespero

 

Sabato, 10an de Oktobro

08-09 Akcepto de partoprenantoj kaj kvitigoj de aliĝkotizoj en konferencejo
09-11 Oficiala malfermo de la 18-a AA Konferenco
Salutoj de grupaj reprezentantoj
Prelego pri ĉefa temo, prelegas Edvige Ackermann.
13-14 Tagmanĝo
15-18 Trarigardo de la Urbo
18-19 Vespermanĝo
20-22 Kulturaj programoj (anoncotaj)

 

Dimanĉo, 11an de Oktobro

09-10 Fermo-de la 18a Konferenco
10-14 Ekskurso per boato – laŭ vetera ebleco

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso por komencantoj aŭ konversacia praktikado de la lingvo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen la programo:                                                                                                                                                     

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Kursoj por komencantoj kaj progresintoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

  • La 23-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Diskuto pri la nova Statuto de la Societo, akcepto de Jarraporto de Financa raporto por 2014 kaj preparoj por la jarkunveno de asambleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

 

APRILO:

  • La 13-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Fina akcepto de ĉiuj dokumentoj prezentotaj al la jarasambleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.
  • La 19-an (dimanĉo): KUNSIDO DE LA JARASAMBLEO komenciĝas je la 10-a horo en la societejo. Nepre ĉeestu, ĝi bezonas Vin. Bezonas ĝi ankaǔ kvorumon.

 

NOVA STATUTO DE LA SOCIETO JE PRITRAKTO ANTAǓ LA MEMBROJ

Novi Zakon o udrugama  koji je objavljen u Narodnim novinama  18.lipnja 2014.g. stupio je na snagu 1. listopada 2014.g. U novom Zakonu ima mnogo izmjena i novih stvari koje su za udruge obavezne pa su udruge dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom do zaključno 30. rujna 2015. godine.  Naše Društvo izradilo je novi Statut Društva kojega bi trebala usvojiti Skupština Društva. Statut je dan na javnu raspravu članovima Društva. Tekst Statuta može se pročitati ili dobiti u društvu u uredovne sate to jest svaki ponedjeljak od 18 do 20 sati. Molimo sve članove da eventualne primjedbe i prijedloge o Statutu dostave Predsjedništvu Društva kako bi ih Predsjedništvo moglo razmotriti.

 

OKAZIS INTERTEMPE KARNAVALA PARADO EN RIJEKA

Dimanĉon la 15-an de Februaro okazis KARNAVALA  PARADO EN RIJEKA

La paradon partoprenis nia Esperanto-Maskerada Kompanio «PAŽDROĆ».  Nia grupo havis numeron 106 kaj trapasis tra strato Korzo en vesperaj horoj. En grupo estis 40 partoprenantoj inter kiuj deko da esperantistoj. Je ĉiu kontrolpunkto kaj ankaǔ antaǔ centra tribuno estis menciata partopreno de esperantista grupo. La grupo estis ankaŭ bone prezentita (videbla) en televida elsendo de televido „Kanal RI“.  Nia Esperanto-Maskerada Kompanio „Paždroć“ partoprenis la karnavalan paradon en Rijeka jam naǔan fojon laŭ vice. Grupo partoprenas karnavalan aktivecon ankaǔ en apudaj urboj kaj lokoj apud Rijeka.

Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.