MAJO:

La 10-an (sabato) En Zagreb okazas Elekto-asambleo de Kroata Esperanto-Ligo kiu komencos je la 11-a horo.

            Saman tagon en Zagreb okazas jarasambleo de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto (UPE) kiu komencos je la 15-a horo.

La 12-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 25-an: (dimanĉon) EKSKURSON AL KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD ni organizas por viziti familianoj de niaj forpasintaj membroj Marčelo Trampuh kaj Svetozar Ćulibrk.  Aliĝu ĉiu lunde en societejo, aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623. Por veturelspezoj de buseto 100 kunaoj.

 

JUNIO:

Dum Junio La Kongresa Komitato  de la 10a EEU Kongreso kunsidos ĉiulunde ek de la 18-a horo. Kunvenonjn ĉeestos krom membroj de la kongresa komitato ankaŭ helpantoj por kongresaj aktivecoj. Utilus ke ankaŭ partoprenu aliaj membroj kiuj povus helpi en la preparlaboroj por la kongreso aŭ interesiĝas pri la kongreso.


PARTOPRENU KUNVENON DUM LA KROATA TAGO DIMANĈON LA 6-an DE JULIO JE LA 13-a HORO. Por partopreno en la kroata tago ni aldonas enpagilon de 50 kunaojn.

 

FORPASO: La 3-an de Marto ĉijare forpasis nia membro Anja Hurčak. Ŝi naskiĝis  la 6-an de Julio 1918 en Bračevci (komunumo Đakovo). Studis Pedagogian  altlernejon en Zagreb (1947-51). En Rijeka diplomiĝis pri germana lingvo. Estis ĉe diversaj postenoj inkluzive direktorinon de Elementa lernejo en Rijeka. Ekestis esperantistino en sia junaĝo. Dum jaroj prelegis Esperanton en lernejoj kie ŝi laboris, kaj same prelegis  Esperanton dis de la mondo inkluzive Primošten, Bulgarion kaj alie.

KONDOLENCO: Ni esperimas kondolencon al nia membro Valter Šverko okaze de forpaso de lia patrino.

 

Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

MARTO:

La 2-an (dimanĉo): : KARNAVALA PARADO EN RIJEKA

La paradon partoprenos nia Esperanto-Maskerada Kompanio «PAŽDROĆ». La parado komencos je la 12-a horo kaj finos post la 18-a.

Membroj kiuj havas fotokameraon estas petataj ĉi jaron per kamerao registri nian grupom dum la karnavala parado. Pri via eventuala intenco pri kameraa registrado de la parado, informu Boris Di Costanzo tel. 098 929 4623.

Nepre spektu kiel spektanto nian maskeradan kompanion dum la karnavala parado.

La 24-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.